Tin tứcVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


Thời gian và điều kiện tham gia :

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 20/01/2018 đến 23h59 ngày 25/02/2018
  • Đối tượng: Bao gồm tất cả nhân vật
  • Khái quát nội dung : Tham gia đánh quái ở các bản đồ cấp 90 trở lên và tham gia hoạt động trong game

NPC liên quan :

Vị trí : Tương Dương (197/200)

Vật phẩm liên quan :

Nguyên liệu Nguồn gốc

Lá bánh

Giết quái 9x và tham gia hoạt động

Thịt heo

Giết quái 9x và tham gia hoạt động

Gạo nếp

Giết quái 9x và tham gia hoạt động

Đậu xanh

Giết quái 9x và tham gia hoạt động

Bánh chưng thường

Phần thưởng phép được

Bánh chưng hảo hạng

Phần thưởng phép được

Bánh chưng thượng hạng

     Phần thưởng phép được

Công thức và phần thưởng :

 

Công thức Vật phẩm Phần Thưởng

           +++

Bánh chưng thường

Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm

50.000.000 EXP và ngẫu nhiên phần thưởng

       +++

10 vạn

Bánh chưng hảo hạng

Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm

100.000.000 EXP và ngẫu nhiên phần thưởng

  +++

1 Xu

Bánh chưng thượng hạng

Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm

150.000.000 EXP và ngẫu nhiên phần thưởng

Phần thưởng đạt mốc sử dụng 

Đạt mốc máy chủ Siêu Thần, Hội Tụ Vật phẩm thưởng Ghi chú
2000 Bánh chưng thường 10 tỷ EXP Nhận 100%
2000 Bánh chưng hảo hạng Phi phong Kình Thiên (xác xuất hóa giải) (HSD 30 ngày)
x1 Minh Phượng Lệnh
Hãn Huyết Long Câu
Long Đảm 15%(HSD 30 ngày)
2000 Bánh chưng thượng hạng Long Đảm 30% (HSD 30 ngày) Nhận 100%
Sư tử VIP (HSD 30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 26
Phi phong Đại Thánh (xác xuất hóa giải) (HSD 30 ngày)
Nhẫn Càn Khôn (Random op)(HSD 30 ngày)
Đồ phổ Tinh Sương vũ khí x10
Đạt mốc máy chủ Vô Song Vật phẩm thưởng Ghi chú
2000 Bánh chưng thường 5 tỷ EXP Nhận 100%
x2 Bạch hổ lệnh (khóa)
2000 Bánh chưng hảo hạng Phi phong phệ quang (xác xuất hóa giải) (HSD 30 ngày)
Hẵn Huyết Long Câu (HSD 30 ngày)
x1 Xích Lân Lệnh
Long Đảm 15%(HSD 30 ngày)
2000 Bánh chưng thượng hạng x1 Minh Phượng Lệnh Nhận 100%
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Sư tử VIP (HSD 30 ngày)
Nhẫn Càn Khôn (Random op)(HSD 30 ngày)
Phi phong Kình Thiên (xác xuất hóa giải) (HSD 30 ngày)
Đạt mốc máy chủ Tiềm Long Vật phẩm thưởng Ghi chú
2000 Bánh chưng thường 10 tỷ EXP Nhận 100%
Phiên vũ ( vĩnh viễn)
Phi phong Ngự phong (khóa) (30 ngày)
2000 Bánh chưng hảo hạng Phi phong phệ quang (xác xuất hóa giải) (khóa)(HSD 30 ngày)
Hẵn Huyết Long Câu (HSD 30 ngày)
x2 Bạch Hổ Lệnh
2000 Bánh chưng thượng hạng x2 Xích Lân Lệnh Nhận 100%
Sách kỹ năng 150 cấp 24
ngựa Sư Tử (VIP)(HSD 30 ngày)
x1 nhẫn Càn Khôn ( 30 ngày)
Long Đảm 30% (30 ngày)

Phần thưởng khi sử dụng Bánh chưng thượng hạng

Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Siêu Thần, Hội Tụ
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23 Xích Lân Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 24 Minh Phượng Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 25 Phi phong khẩu thần (trọng kích, 7 ngày)
Đồ phổ Tinh Sương
(Khôi,Yêu Đái,Hộ Uyển,Hạng Liêm
Bội,Y,Thượng giới, Hạ giới
Vũ khí))
Phi phong khẩu thần (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 9 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 9 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 10 (7 ngày) Phi phong Siêu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 10 (7 ngày) Phi phong Siêu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Minh Phượng (dây chuyền)
Bảo rương Minh Phượng (nón)
Bảo rương Minh Phượng (áo)
Bảo rương Minh Phượng (bao tay)
Bảo rương Minh Phượng (vũ khí)
Bảo rương Minh Phượng (thắt lưng)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn trên)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn dưới)
Bảo rương Đằng Long (dây chuyền)
Bảo rương Đằng Long (nón)
Bảo rương Đằng Long (áo)
Bảo rương Đằng Long (bao tay)
Bảo rương Đằng Long (vũ khí)
Bảo rương Đằng Long (thắt lưng)
Bảo rương Đằng Long (nhẫn trên)
Bảo rương Đằng Long (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Chìa khóa vàng Từ mẫu lệnh
  Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ vô song
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23 Xích Lân Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 24 Minh Phượng Lệnh
  Phi phong Phệ Quang (trọng kích, 7 ngày)
  Phi phong Phệ Quang (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Minh Phượng (dây chuyền)
Bảo rương Minh Phượng (nón)
Bảo rương Minh Phượng (áo)
Bảo rương Minh Phượng (bao tay)
Bảo rương Minh Phượng (vũ khí)
Bảo rương Minh Phượng (thắt lưng)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn trên)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)

 

Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Tiềm Long
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23 Xích Lân Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 24 Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 8 (7 ngày) Phi phong khẩu thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 8 (7 ngày) Phi phong khẩu thần (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Kim Ô (dây chuyền)
Bảo rương Kim Ô (nón)
Bảo rương Kim Ô (áo)
Bảo rương Kim Ô (bao tay)
Bảo rương Kim Ô (vũ khí)
Bảo rương Kim Ô (thắt lưng)
Bảo rương Kim Ô (nhẫn trên)
Bảo rương Kim Ô (nhẫn dưới)
Bảo rương Bạch Hổ (dây chuyền)
Bảo rương Bạch Hổ (nón)
Bảo rương Bạch Hổ (áo)
Bảo rương Bạch Hổ (bao tay)
Bảo rương Bạch Hổ (vũ khí)
Bảo rương Bạch Hổ (thắt lưng)
Bảo rương Bạch Hổ(nhẫn trên)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
 
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Chìa khóa vàng Từ mẫu lệnh

Phần thưởng khi sử dụng Bánh chưng hảo hạng

Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Siêu Thần, Hội Tụ
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23 Xích Lân Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 24  
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Minh Phượng (dây chuyền)
Bảo rương Minh Phượng (nón)
Bảo rương Minh Phượng (áo)
Bảo rương Minh Phượng (bao tay)
Bảo rương Minh Phượng (vũ khí)
Bảo rương Minh Phượng (thắt lưng)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn trên)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Vô Song
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Hoàng kim ấn(cường hóa) 6 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 6(7 ngày) Phi phong Phệ Quang (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Bạch Hổ (dây chuyền)
Bảo rương Bạch Hổ (nón)
Bảo rương Bạch Hổ (áo)
Bảo rương Bạch Hổ (bao tay)
Bảo rương Bạch Hổ (vũ khí)
Bảo rương Bạch Hổ (thắt lưng)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn trên)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Tiềm Long
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
  Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 6 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 6(7 ngày) Phi phong Phệ Quang (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Ngự Phong (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Ngự Phong (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Kim Ô (dây chuyền)
Bảo rương Kim Ô (nón)
Bảo rương Kim Ô (áo)
Bảo rương Kim Ô (bao tay)
Bảo rương Kim Ô (vũ khí)
Bảo rương Kim Ô (thắt lưng)
Bảo rương Kim Ô (nhẫn trên)
Bảo rương Kim Ô (nhẫn dưới)
Bảo rương Bạch Hổ (dây chuyền)
Bảo rương Bạch Hổ (nón)
Bảo rương Bạch Hổ (áo)
Bảo rương Bạch Hổ (bao tay)
Bảo rương Bạch Hổ (vũ khí)
Bảo rương Bạch Hổ (thắt lưng)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn trên)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)

     Mõi ngày gặp NPC Nồi nấu bánh nhận được 6 pháo hoa.Event phụ cho thêm màu sắc

     Sử dụng pháo hoa từ 19h đến 23h mõi ngày tối đa sử dụng là 6 pháo hoa

Phần thưởng sử dụng pháo hoa ngẫu nhiên
200.000.000 Exp 500.000.000 Exp
300.000.000 Exp 1.000.000.000 Exp
400.000.000 Exp 1.200.000.000 Exp

 


Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất