Tin tứcVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


NPC liên quan

Tương Dương (193/201)

Điều kiện:
   + Đồ phổ Đằng Long: nhân vật trùng sinh 4 trở lên mới có xác suất rớt đổ phổ
   + Đồ phổ Tinh Sương, Nguyệt Khuyết: nhân vật cải lão 1 trở lên mới có xác suất rớt đổ phổ

Cập nhật máy chủ Siêu Thần, Vô Song

Tính năng Điều kiện Vật phẩm Lưu ý
Viêm Đế Qua ải cuối Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Bội Có xác suất nhận được
Vượt ải  Vượt Qua ải 28 Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hạng Liên
Phong Lăng Độ Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Thượng Giới
Tống Kim Kết thúc Tống Kim, đạt 3000 tích lũy
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Khôi
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hài
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Yêu Đái
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hộ Uyển
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hạng Liên
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Bội
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Thượng Giới
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Y
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Vũ Khí
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hạ Giới
Boss sát thủ Giết Boss sát thủ Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Yêu Đái  
Tín sứ Hoàn thành tín sứ Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hộ Uyển  
Boss Hoàng Kim Team giết boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Khôi
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hài
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Yêu Đái
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hộ Uyển
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hạng Liên
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Bội
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Thượng Giới
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Y
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Vũ Khí
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hạ Giới
Có xác suất nhận được
Kiếm gia ải cuối
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Khôi
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hài
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Yêu Đái
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hộ Uyển
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hạng Liên
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Bội
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Thượng Giới
Đồ Phổ (Đằng Long,Tinh Sương, Nguyệt Khuyết)- Hạ Giới
Có xác suất nhận được

Cập nhật máy chủ Chí Tôn

Tính năng Điều kiện Vật phẩm Lưu ý
Viêm Đế Qua ải cuối Đồ Phổ Đằng Long- Bội Có xác suất nhận được
Vượt ải  Vượt Qua ải 28 Đồ Phổ Đằng Long- Hạng Liên
Phong Lăng Độ Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh Đồ Phổ Đằng Long- Thượng Giới
Tống Kim Kết thúc Tống Kim, đạt 3000 tích lũy
Đồ Phổ Đằng Long- Khôi
Đồ Phổ Đằng Long- Hài
Đồ Phổ Đằng Long- Yêu Đái
Đồ Phổ Đằng Long- Hộ Uyển
Đồ Phổ Đằng Long- Hạng Liên
Đồ Phổ Đằng Long- Bội
Đồ Phổ Đằng Long- Thượng Giới
Đồ Phổ Đằng Long- Y
Đồ Phổ Đằng Long- Vũ Khí
Đồ Phổ Đằng Long- Hạ Giới
Boss sát thủ Giết Boss sát thủ Đồ Phổ Đằng Long- Yêu Đái  
Tín sứ Hoàn thành tín sứ Đồ Phổ Đằng Long- Hộ Uyển  
Boss Hoàng Kim Team giết boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Đồ Phổ Đằng Long- Khôi
Đồ Phổ Đằng Long- Hài
Đồ Phổ Đằng Long- Yêu Đái
Đồ Phổ Đằng Long- Hộ Uyển
Đồ Phổ Đằng Long- Hạng Liên
Đồ Phổ Đằng Long - Bội
Đồ Phổ Đằng Long - Thượng Giới
Đồ Phổ Đằng Long - Y
Đồ Phổ Đằng Long - Vũ Khí
Đồ Phổ Đằng Long - Hạ Giới
Có xác suất nhận được
Kiếm gia ải cuối
Đồ Phổ Đằng Long - Khôi
Đồ Phổ Đằng Long - Hài
Đồ Phổ Đằng Long - Yêu Đái
Đồ Phổ Đằng Long - Hộ Uyển
Đồ Phổ Đằng Long - Hạng Liên
Đồ Phổ Đằng Long - Bội
Đồ Phổ Đằng Long - Thượng Giới
Đồ Phổ Đằng Long - Hạ Giới
Có xác suất nhận được
 

 


Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất