Tin tứcVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


NPC liên quan

Tương Dương (193/201)

Điều kiện:
   + Đồ phổ Đằng Long: nhân vật trùng sinh 4 trở lên mới có xác suất rớt đổ phổ Đằng long
   + Đồ phổ Tinh Sương: nhân vật cải lão 1 trở lên mới có xác suất rớt đổ phổ Đằng long

Cập nhật máy chủ Siêu Thần, Hội Tụ

Tính năng Điều kiện Vật phẩm Lưu ý
Viêm Đế Qua ải cuối Đồ Phổ Tinh Sương- Bội Có xác suất nhận được
Vượt ải  Vượt Qua ải 28 Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên
Phong Lăng Độ Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
Tống Kim Kết thúc Tống Kim, đạt 3000 tích lũy
Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi
Đồ Phổ Tinh Sương- Hài
Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái
Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển
Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên
Đồ Phổ Tinh Sương- Bội
Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
Đồ Phổ Tinh Sương- Y
Đồ Phổ Tinh Sương- Vũ Khí
Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới
Boss sát thủ Giết Boss sát thủ Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái  
Tín sứ Hoàn thành tín sứ Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển  
Boss Hoàng Kim Team giết boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi
Đồ Phổ Tinh Sương- Hài
Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái
Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển
Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên
Đồ Phổ Tinh Sương- Bội
Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
Đồ Phổ Tinh Sương- Y
Đồ Phổ Tinh Sương- Vũ Khí
Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới
Có xác suất nhận được
Kiếm gia ải cuối
Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi
Đồ Phổ Tinh Sương- Hài
Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái
Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển
Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên
Đồ Phổ Tinh Sương- Bội
Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới
Có xác suất nhận được

 

Cập nhật máy chủ Hội Tụ

Tính năng Điều kiện Vật phẩm Lưu ý
Viêm Đế Qua ải cuối Đồ Phổ Đằng Long- Bội Có xác suất nhận được
Vượt ải  Vượt Qua ải 28 Đồ Phổ Đằng Long- Hạng Liên
Phong Lăng Độ Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh Đồ Phổ Đằng Long- Thượng Giới
Tống Kim Kết thúc Tống Kim, đạt 3000 tích lũy
Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi
Đồ Phổ Tinh Sương- Hài
Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái
Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển
Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên
Đồ Phổ Tinh Sương- Bội
Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
Đồ Phổ Tinh Sương- Y
Đồ Phổ Tinh Sương- Vũ Khí
Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới
Boss sát thủ Giết Boss sát thủ Đồ Phổ Đằng Long- Yêu Đái  
Tín sứ Hoàn thành tín sứ Đồ Phổ Đằng Long- Hộ Uyển  
Boss Hoàng Kim Team giết boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Đồ Phổ Đằng Long- Khôi
Đồ Phổ Đằng Long- Hài
Đồ Phổ Đằng Long- Yêu Đái
Đồ Phổ Đằng Long- Hộ Uyển
Đồ Phổ Đằng Long- Hạng Liên
Đồ Phổ Đằng Long - Bội
Đồ Phổ Đằng Long - Thượng Giới
Đồ Phổ Đằng Long - Y
Đồ Phổ Đằng Long - Vũ Khí
Đồ Phổ Đằng Long - Hạ Giới
Có xác suất nhận được
Kiếm gia ải cuối
Đồ Phổ Đằng Long - Khôi
Đồ Phổ Đằng Long - Hài
Đồ Phổ Đằng Long - Yêu Đái
Đồ Phổ Đằng Long - Hộ Uyển
Đồ Phổ Đằng Long - Hạng Liên
Đồ Phổ Đằng Long - Bội
Đồ Phổ Đằng Long - Thượng Giới
Đồ Phổ Đằng Long - Hạ Giới
Có xác suất nhận được
 

 


Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất
Tin tức liên quan