Tin tứcVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


Thời gian và điều kiện tham gia :

  • Thời gian: Từ 6h00 ngày 20/12/2017 đến 23h59 ngày 19/01/2018
  • Đối tượng: Bao gồm tất cả nhân vật
  • Khái quát nội dung : Tham gia đánh quái ở các bản đồ cấp 90 trở lên và tham gia hoạt động trong game

NPC liên quan :

Vị trí : Tương Dương (197/200)

Vật phẩm liên quan :

Nguyên liệu Nguồn gốc

Nón giáng sinh

Giết quái 9x và tham gia hoạt động

Cà rốt

Giết quái 9x và tham gia hoạt động

Hoa tuyết

Giết quái 9x và tham gia hoạt động

Cành thông

Giết quái 9x và tham gia hoạt động

Lục tuyết nhân

Phần thưởng phép được

Tử tuyết nhân

Phần thưởng phép được

Hoàng tuyết nhân

     Phần thưởng phép được

Công thức và phần thưởng :

 

Công thức Vật phẩm Phần Thưởng

           +++

Lục tuyết nhân

Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm

50.000.000 EXP và ngẫu nhiên phần thưởng

      +++

5 vạn

Tử tuyết nhân

Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm

100.000.000 EXP và ngẫu nhiên phần thưởng

+++

1 Xu

Hoàng tuyết nhân

Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm

150.000.000 EXP và ngẫu nhiên phần thưởng

Phần thưởng đạt mốc sử dụng 

Đạt mốc máy chủ Siêu Thần Vật phẩm thưởng Ghi chú
2000 Lục tuyết nhân 10 tỷ EXP Nhận 100%
2000 Tử tuyến nhân Phi phong Kình Thiên (xác xuất hóa giải) (HSD 30 ngày)
x1 Minh Phượng Lệnh
Hãn Huyết Long Câu
Long Đảm 15%(HSD 30 ngày)
2000 Hoàng tuyết nhân Long Đảm 30% (HSD 30 ngày) Nhận 100%
Sách kỹ năng 150 cấp 26
Ngẩu nhiên thần mã (Dương sa, Ngự phong, Truy điện,Lưu tinh)(HSD 30 ngày)
Phi phong Đại Thánh (xác xuất hóa giải) (HSD 30 ngày)
Ngẫu nhiên Chí tôn ấn giám (kim,mộc,thủy,hỏa,thổ)(HSD 30 ngày)
Đồ phổ Tinh Sương vũ khí x10
Đạt mốc máy chủ Hội tụ, Đệ Nhất Vật phẩm thưởng Ghi chú
2000 Lục tuyết nhân 10 tỷ EXP Nhận 100%
2000 Tử tuyến nhân Phi phong phệ quang (xác xuất hóa giải) (HSD 30 ngày)
Hẵn Huyết Long Câu (HSD 30 ngày)
x1 Xích Lân Lệnh
Long Đảm 15%(HSD 30 ngày)
2000 Hoàng tuyết nhân x1 Minh Phượng Lệnh Nhận 100%
Sách kỹ năng 150 cấp 26
Ngẩu nhiên thần mã (Dương sa, Ngự phong, Truy điện,Lưu tinh)(HSD 30 ngày)
Ngẫu nhiên Chí tôn ấn giám (kim,mộc,thủy,hỏa,thổ)(HSD 30 ngày)
Đồ phổ Đằng Long vũ khí x10
Phi phong Siêu Thần (xác xuất hóa giải) (HSD 30 ngày)
Đạt mốc máy chủ Vô Song Vật phẩm thưởng Ghi chú
2000 Lục tuyết nhân 10 tỷ EXP Nhận 100%
Phiên vũ ( vĩnh viễn)
Phi phong Ngự phong (khóa) (30 ngày)
2000 Tử tuyến nhân Phi phong phệ quang (xác xuất hóa giải) (khóa)(HSD 30 ngày)
Hẵn Huyết Long Câu (HSD 30 ngày)
x2 Bạch Hổ Lệnh
2000 Hoàng tuyết nhân x2 Xích Lân Lệnh Nhận 100%
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Ngẩu nhiên thần mã (Dương sa, Ngự phong, Truy điện,Lưu tinh)(HSD 30 ngày)
Ngẫu nhiên Chí tôn ấn giám (kim,mộc,thủy,hỏa,thổ)(HSD 30 ngày)
Long Đảm 30% (30 ngày)

Phần thưởng khi sử dụng Hoàng tuyết nhân

Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Siêu Thần
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23 Xích Lân Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 24 Minh Phượng Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 25 Phi phong khẩu thần (trọng kích, 7 ngày)
Đồ phổ Tinh Sương
(Khôi,Yêu Đái,Hộ Uyển,Hạng Liêm
Bội,Y,Thượng giới, Hạ giới
Vũ khí))
Phi phong khẩu thần (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 9 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 9 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 10 (7 ngày) Phi phong Siêu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 10 (7 ngày) Phi phong Siêu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Minh Phượng (dây chuyền)
Bảo rương Minh Phượng (nón)
Bảo rương Minh Phượng (áo)
Bảo rương Minh Phượng (bao tay)
Bảo rương Minh Phượng (vũ khí)
Bảo rương Minh Phượng (thắt lưng)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn trên)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn dưới)
Bảo rương Đằng Long (dây chuyền)
Bảo rương Đằng Long (nón)
Bảo rương Đằng Long (áo)
Bảo rương Đằng Long (bao tay)
Bảo rương Đằng Long (vũ khí)
Bảo rương Đằng Long (thắt lưng)
Bảo rương Đằng Long (nhẫn trên)
Bảo rương Đằng Long (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Chìa khóa vàng Từ mẫu lệnh
  Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ hội tụ, Đệ Nhất
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23 Xích Lân Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 24 Minh Phượng Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 25 Phi phong Siêu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Đồ phổ Đằng Long
(Khôi,Yêu Đái,Hộ Uyển,Hạng Liêm
Bội,Y,Thượng giới, Hạ giới
Vũ khí)
Phi phong Siêu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 9 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 9 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 10 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 10 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Minh Phượng (dây chuyền)
Bảo rương Minh Phượng (nón)
Bảo rương Minh Phượng (áo)
Bảo rương Minh Phượng (bao tay)
Bảo rương Minh Phượng (vũ khí)
Bảo rương Minh Phượng (thắt lưng)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn trên)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Vô Song
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23 Xích Lân Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 24 Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 8 (7 ngày) Phi phong khẩu thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 8 (7 ngày) Phi phong khẩu thần (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Kim Ô (dây chuyền)
Bảo rương Kim Ô (nón)
Bảo rương Kim Ô (áo)
Bảo rương Kim Ô (bao tay)
Bảo rương Kim Ô (vũ khí)
Bảo rương Kim Ô (thắt lưng)
Bảo rương Kim Ô (nhẫn trên)
Bảo rương Kim Ô (nhẫn dưới)
Bảo rương Bạch Hổ (dây chuyền)
Bảo rương Bạch Hổ (nón)
Bảo rương Bạch Hổ (áo)
Bảo rương Bạch Hổ (bao tay)
Bảo rương Bạch Hổ (vũ khí)
Bảo rương Bạch Hổ (thắt lưng)
Bảo rương Bạch Hổ(nhẫn trên)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
 
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Chìa khóa vàng Từ mẫu lệnh

Phần thưởng khi sử dụng Tử tuyết nhân

Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Minh Phượng, Siêu Thần
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23 Xích Lân Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 24  
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Minh Phượng (dây chuyền)
Bảo rương Minh Phượng (nón)
Bảo rương Minh Phượng (áo)
Bảo rương Minh Phượng (bao tay)
Bảo rương Minh Phượng (vũ khí)
Bảo rương Minh Phượng (thắt lưng)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn trên)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Hội Tụ, ĐỆ NHẤT
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23  
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7(7 ngày) Phi phong Phệ Quang (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Minh Phượng (dây chuyền)
Bảo rương Minh Phượng (nón)
Bảo rương Minh Phượng (áo)
Bảo rương Minh Phượng (bao tay)
Bảo rương Minh Phượng (vũ khí)
Bảo rương Minh Phượng (thắt lưng)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn trên)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Vô Song
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
  Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 6 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 6(7 ngày) Phi phong Phệ Quang (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Ngự Phong (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Ngự Phong (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Kim Ô (dây chuyền)
Bảo rương Kim Ô (nón)
Bảo rương Kim Ô (áo)
Bảo rương Kim Ô (bao tay)
Bảo rương Kim Ô (vũ khí)
Bảo rương Kim Ô (thắt lưng)
Bảo rương Kim Ô (nhẫn trên)
Bảo rương Kim Ô (nhẫn dưới)
Bảo rương Bạch Hổ (dây chuyền)
Bảo rương Bạch Hổ (nón)
Bảo rương Bạch Hổ (áo)
Bảo rương Bạch Hổ (bao tay)
Bảo rương Bạch Hổ (vũ khí)
Bảo rương Bạch Hổ (thắt lưng)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn trên)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)

Event phụ cho thêm màu sắc

     Mõi ngày gặp NPC Đại Tùng Giáng Sinh nhận được 6 cây thông.
     Sử dụng cây thông từ 19h đến 23h mõi ngày tối đa sử dụng là 6 cây thông
     Luyện map sẽ nhận các vật phẩm: Qủa giáng sinh, Đèn giáng sinh, Kẹo giáng sinh, Chuông giáng sinh, Sao giáng sinh
     
Qủa giáng sinh: Trường Bạch Nam, Trường bạch sơn Bắc
     Đèn lồng giáng sinh: Khỏa lang động
, Trường bạch sơn Bắc
     Kẹo giáng sinh: Sa mạc 3, Trường bạch sơn Bắc
     Chuông giáng sinh: Mạc cao quật, Trường bạch sơn Bắc
     Sao giáng sinh: Tiên cúc động, Trường bạch sơn Bắc
   

Phần thưởng trao cây thông ngẫu nhiên
500.000.000 Exp 3.000.000.000 Exp
1.000.000.000 Exp 5.000.000.000 Exp
2.000.000.000 Exp 10.000.000.000 Exp
Hình ảnh Dương Sa Thuộc tính mới
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tốc độ di chuyển 120%
Thể lực tối đa 1500
Né tránh 700
Sinh lực tối đa (dương) 1500
Kháng tất cả (dương) 30%
Phục hồi sinh lực mỗi nửa giây 15
Kỹ năng Tụ Lực Quyết 1
Kỹ năng vốn có 1
*Kỹ năng Tụ Lực Quyết tăng 3% xác suất trọng kích cho nhân vật
Hình ảnh Ngự Phong Thuộc tính mới
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tốc độ di chuyển 120%
Thể lực tối đa 1500
Né tránh 1000
Sinh lực tối đa (dương) 1500
Kháng tất cả (dương) 25%
Phục hồi sinh lực mỗi nửa giây 15
Kỹ năng Ngưng Tâm Chú 1
Kỹ năng vốn có 1
*Kỹ năng Ngưng Tâm Chú tăng 3% xác suất hóa giải cho nhân vật
Hình ảnh Truy Điện Thuộc tính mới
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tốc độ di chuyển 120%
Thể lực tối đa 1500
Né tránh 700
Sinh lực tối đa (dương) 2000
Kháng tất cả (dương) 20%
Phục hồi sinh lực mỗi nửa giây 15
Kỹ năng Tham Lang 1
Kỹ năng vốn có 1
*Kỹ năng Tham Lang tăng 15% công kích kỹ năng cho nhân vật và đồng đội
Hình ảnh Lưu Tinh Thuộc tính mới
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tốc độ di chuyển 120%
Thể lực tối đa 1500
Né tránh 800
Sinh lực tối đa (dương) 1500
Kháng tất cả (dương) 20%
Phục hồi sinh lực mỗi nửa giây 15
Kỹ năng Chiết Cốt 1
Kỹ năng vốn có 1
*Kỹ năng Chiết Cốt tăng 600 sinh lực (dương) cho nhân vật và đồng đội
Hình ảnh Thuộc tính OP
Thuộc tính tăng giảm ngẩu nhiên
Thuộc tính tăng giảm ngẩu nhiên
Thuộc tính tăng giảm ngẩu nhiên
Thuộc tính tăng giảm ngẩu nhiên
Thuộc tính tăng giảm ngẩu nhiên

 


Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất