Tin tứcVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


Thời gian và điều kiện tham gia :

  • Thời gian: Từ 6h00 ngày 20/11/2017 đến 23h59 ngày 19/12/2017
  • Đối tượng: Bao gồm tất cả nhân vật
  • Khái quát nội dung : Tham gia đánh quái ở các bản đồ cấp 90 trở lên và tham gia hoạt động trong game

NPC liên quan :

Vị trí : Tương Dương (194/201)

Vật phẩm liên quan :

Nguyên liệu Nguồn gốc

Giấy trắng

Giết quái 9x và tham gia hoạt động

Cây bút

Giết quái 9x và tham gia hoạt động

Lọ mực

Giết quái 9x và tham gia hoạt động

Thiên Vũ Hồn

Phần thưởng phép được

Hoa Tri Ân

Phần thưởng phép được

Cuốn sách

     Phần thưởng phép được

Công thức và phần thưởng :

 

Công thức Vật phẩm Phần Thưởng

           ++

1 giấy trằng
1 cây bút
1 Lọ mực

Thiên vũ hồn

Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm

50.000.000 EXP và ngẫu nhiên phần thưởng

      ++

1 giấy trằng
1 cây bút
1 Lọ mực

5 vạn

Hoa tri ân

Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm

100.000.000 EXP và ngẫu nhiên phần thưởng

++

1 giấy trằng
1 cây bút
1 Lọ mực

1 Xu

Cuốn sách

Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm

150.000.000 EXP và ngẫu nhiên phần thưởng

Phần thưởng đạt mốc sử dụng 

Đạt mốc máy chủ Minh Phượng, Siêu Thần Vật phẩm thưởng Ghi chú
2000 Thiên vũ hồn x2 Bạch Hổ Lệnh (khóa) Nhận 100%
5 tỷ EXP
2000 Hoa tri ân Phi phong Kình Thiên (xác xuất hóa giải) (HSD 30 ngày)
x1 Minh Phượng Lệnh
Long Đảm 15%(HSD 30 ngày)
2000 Cuốn sách x2 Đằng Long Lệnh Nhận 100%
Sách kỹ năng 150 cấp 26
Sư Tử (Hoàng kim)(HSD 30 ngày)
Phi phong Siêu Thần (xác xuất hóa giải) (HSD 30 ngày)
Nhẫn Càn Khôn (Random op)(HSD 30 ngày)
Đạt mốc máy chủ Đại thánh, Hội tụ Vật phẩm thưởng Ghi chú
2000 Thiên vũ hồn x2 Bạch Hổ Lệnh (khóa) Nhận 100%
5 tỷ EXP
2000 Hoa tri ân Phi phong phệ quang (xác xuất hóa giải) (HSD 30 ngày)
Hẵn Huyết Long Câu (khóa)
x1 Xích Lân Lệnh
Long Đảm 15%(HSD 30 ngày)
2000 Cuốn sách x1 Minh Phượng Lệnh Nhận 100%
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Sư Tử (Hoàng kim)(HSD 30 ngày)
Phi phong kình thiên (xác xuất hóa giải) (HSD 30 ngày)
Đạt mốc máy chủ Đệ Nhất Vật phẩm thưởng Ghi chú
2000 Thiên vũ hồn Phiên Vũ (khóa) Nhận 100%
5 tỷ EXP
2000 Hoa tri ân Phi phong Ngự Phong (HSD 30 ngày)
Hẵn Huyết Long Câu (khóa)
x1 Bạch Hổ Lệnh
2000 Cuốn sách x1 Xích Lân Lệnh Nhận 100%
Long Đàm 15% (HSD 30 ngày)
Sư Tử (Hoàng kim)(HSD 30 ngày)
Phi phong Khẩu Thần (HSD 30 ngày)

Phần thưởng khi sử dụng Cuốn sách

Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Minh Phượng, Siêu Thần
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23 Xích Lân Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 24 Minh Phượng Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 25 Phi phong khẩu thần (trọng kích, 7 ngày)
Mặt nạ vương giả(1 kỹ năng) (7 ngày) Phi phong khẩu thần (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Siêu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Siêu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Minh Phượng (dây chuyền)
Bảo rương Minh Phượng (nón)
Bảo rương Minh Phượng (áo)
Bảo rương Minh Phượng (bao tay)
Bảo rương Minh Phượng (vũ khí)
Bảo rương Minh Phượng (thắt lưng)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn trên)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Chìa khóa vàng Từ mẫu lệnh
  Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Đại thánh, hội tụ
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23 Xích Lân Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 24 Minh Phượng Lệnh
  Phi phong Phệ Quang (trọng kích, 7 ngày)
Mặt nạ vương giả(1 kỹ năng) (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Minh Phượng (dây chuyền)
Bảo rương Minh Phượng (nón)
Bảo rương Minh Phượng (áo)
Bảo rương Minh Phượng (bao tay)
Bảo rương Minh Phượng (vũ khí)
Bảo rương Minh Phượng (thắt lưng)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn trên)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)

Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Đệ Nhất
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23 Xích Lân Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 24  
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 8 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Kim Ô (dây chuyền)
Bảo rương Kim Ô (nón)
Bảo rương Kim Ô (áo)
Bảo rương Kim Ô (bao tay)
Bảo rương Kim Ô (vũ khí)
Bảo rương Kim Ô (thắt lưng)
Bảo rương Kim Ô (nhẫn trên)
Bảo rương Kim Ô (nhẫn dưới)
Bảo rương Bạch Hổ (dây chuyền)
Bảo rương Bạch Hổ (nón)
Bảo rương Bạch Hổ (áo)
Bảo rương Bạch Hổ (bao tay)
Bảo rương Bạch Hổ (vũ khí)
Bảo rương Bạch Hổ (thắt lưng)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn trên)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
 
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)

Phần thưởng khi sử dụng Hoa tri ân

Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Minh Phượng, Siêu Thần
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23 Xích Lân Lệnh
Mặt nạ vương giả(1 kỹ năng) (7 ngày)  
Hoàng kim ấn(cường hóa) 6 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 6 (7 ngày) Phi phong Kình Thiên (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Minh Phượng (dây chuyền)
Bảo rương Minh Phượng (nón)
Bảo rương Minh Phượng (áo)
Bảo rương Minh Phượng (bao tay)
Bảo rương Minh Phượng (vũ khí)
Bảo rương Minh Phượng (thắt lưng)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn trên)
Bảo rương Minh Phượng (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ Đại Thánh, Hội Tụ
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Mặt nạ vương giả(1 kỹ năng) (7 ngày)  
Hoàng kim ấn(cường hóa) 6 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 6 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Khẩu Thần (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Bạch Hổ (dây chuyền)
Bảo rương Bạch Hổ (nón)
Bảo rương Bạch Hổ (áo)
Bảo rương Bạch Hổ (bao tay)
Bảo rương Bạch Hổ (vũ khí)
Bảo rương Bạch Hổ (thắt lưng)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn trên)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn dưới)
Bảo rương Xích Lân (dây chuyền)
Bảo rương Xích Lân (nón)
Bảo rương Xích Lân (áo)
Bảo rương Xích Lân (bao tay)
Bảo rương Xích Lân (vũ khí)
Bảo rương Xích Lân (thắt lưng)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn trên)
Bảo rương Xích Lân (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)
Vật phẩm ngẫu nhiên máy chủ ĐỆ NHẤT
Mặt nạ vương giả (7 ngày) Càn khôn song kiều bội (30 ngày)
Sách kỹ năng 150 cấp 21 Kim Ô Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 22 Bạch Hổ Lệnh
Sách kỹ năng 150 cấp 23  
Hoàng kim ấn(cường hóa) 6 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 6 (7 ngày) Phi phong Phệ Quang (hóa giải, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(cường hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Ngự Phong (trọng kích, 7 ngày)
Hoàng kim ấn(nhược hóa) 7 (7 ngày) Phi phong Ngự Phong (hóa giải, 7 ngày)
Bảo rương Bạch Hổ (dây chuyền)
Bảo rương Bạch Hổ (nón)
Bảo rương Bạch Hổ (áo)
Bảo rương Bạch Hổ (bao tay)
Bảo rương Bạch Hổ (vũ khí)
Bảo rương Bạch Hổ (thắt lưng)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn trên)
Bảo rương Bạch Hổ (nhẫn dưới)
Bảo rương Kim Ô (dây chuyền)
Bảo rương Kim Ô (nón)
Bảo rương Kim Ô (áo)
Bảo rương Kim Ô (bao tay)
Bảo rương Kim Ô (vũ khí)
Bảo rương Kim Ô (thắt lưng)
Bảo rương Kim Ô (nhẫn trên)
Bảo rương Kim Ô (nhẫn dưới)
Tín vật môn phái Tín vật dương anh
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Đại thành bí kíp 150 Từ mẫu lệnh
Chìa khóa vàng Nhất kỹ càn khôn phù (30 ngày)

 


Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất